Judul: Fiqh Mazhab Asy-Syafi’e Yang Muktamad
Kategori: Buku Jualan
Harga: Jilid 1 : RM40.00 | Jilid 2 : RM36.00
Sinopsis:
  • Kitab yang berjudul Al-Mu'tamad fi al-Figh asy-Syafi'ie (Fiqh Mazhab Asy-Syafi'ie yang Mu'tamad) ini ditulis oleh Prof. Dr. Muhammad Al-Zuhaili. Kitab ini menggunakan tiga metode penulisan utama, iaitu berpegang kepada qaul rajih dalam mazhab, menerangkan dalil syara' bagi hukum-hukum fiqah dalam mazhab asy-Syafi-'ie, dan menyebutkan nama dan bilangan ayat-ayat al-Qur'an yang dinyatakan serta mentakhrijkan hadith-hadith dengan takhrij yang ringkas.
  • Tujuan penulisan kitab ini supaya setiap orang islam dapat mengetahui hukum Allah SWT dan menambahkan lagi ilmu pengetahuan dalam Islam yang lebih memuaskan dengan mengetahui dalil syara' daripada al-Quran, as-Sunnah dan ijtihad. Marilah kita sama-sama memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfa'at, dan mendapat hidayah dan rahmat daripada Allah SWT.