Pelan Strategik JAKIM 2019-2025 Versi:2 ini adalah merupakan versi yang telah diberikan penambahbaikan beberapa program dan inisiatif yang diwujudkan. Pelan strategik ini bertujuan menetapkan hala tuju dan rangka kerja JAKIM seiring dengan matlamat negara untuk memantapkan imej dan kualiti perkhidmatan awam ke arah memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan negara. Pelan Strategik JAKIM 2019-2025 Versi:2 ini akan menjadikan JAKIM lebih efisien dan responsif dalam memberikan perkhidmatan kelas pertama dengan membudayakan konsep ketelusan, akauntabiliti dan integriti. Ia juga untuk memperkukuh fungsi dan peranan JAKIM seperti yang ditetapkan oleh Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI).

Pelan strategik ini sangat penting sebagai panduan kepada seluruh warga JAKIM bagi melaksanakan agenda organisasi secara sistematik dan berkesan berdasarkan kepada strategi yang telah ditetapkan. Pelan ini juga menjadi rujukan kepada pihak-pihak berkepentingan dan pelanggan JAKIM.

Pelan ini mengandungi latar belakang jabatan dan hala tuju strategik bagi memberi gambaran secara menyeluruh mengenai perancangan strategik JAKIM untuk tempoh tujuh tahun akan datang.

Bagi merealisasikan visi dan misi JAKIM, sebanyak tujuh teras strategik telah digariskan, iaitu:

Teras 1: Perundangan.
Memperkasa Penyelarasan dan Penyeragaman Undang-Undang Islam ke Arah Pelaksanaannya yang berkesan.

Teras 2: Pentadbiran Islam.
Memperkukuhkan Penyelidikan dan Pembangunan Dasar yang Lebih Progresif Berteraskan Maqasid Syariah

Teras 3: Pendidikan.
Memperkasakan Sistem Pendidikan Islam ke Arah Kesejahteraan Ummah.

Teras 4: Dakwah & Pembangunan Insan.
Memantapkan Kefahaman dan Penghayatan Islam Secara Inklusif bagi Melahirkan Masyarakat yang Berakhlak

Teras 5: Halal.
Mengukuhkan Rangka Kerja dan Inisiatif Halal ke Arah Mengekalkan Malaysia Sebagai Peneraju Halal Global

Teras 6: Tadbir Urus.
Membudayakan Tadbir Urus yang Mantap ke Arah Organisasi Yang Berprestasi Tinggi.

Teras 7: Sosio Ekonomi.b
Meningkatkan Keupayaan Sosioekonomi Umat Islam Menerusi Penyelarasan Polisi yang Komprehensif dan Inklusif