VISI
 
Peneraju Kecemerlangan Pengurusan Hal Ehwal Islam di Malaysia Menjelang 2020
 
 
MISI
 
Memacu Transformasi Pengurusan Hal Ehwal Islam Untuk Meningkatkan Kemaslahatan Negara Melalui Pemerkasaan Agensi Islam Secara Inovatif dan Strategik
 
 
OBJEKTIF
 
Mengurus dan mengendalikan hal ehwal perkhidmatan dan pembangunan modal insan dengan cekap dan efisien kepada semua Bahagian bagi membantu merealisasikan visi dan misi JAKIM
 
 
FUNGSI UTAMA
 1. Mengurus dan melaksanakan segala urusan berkaitan perkhidmatan, pembangunan kerjaya, persaraan dan kebajikan pekerja.
 2. Mengurus dan melaksanakan segala urusan berkaitan peperiksaan Jabatan merangkumi peperiksaan Perkhidmatan dan Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan.
 3. Memperkasakan aspek pengawalan tatatertib terhadap semua pegawai dan kakitangan Jakim
 4. Menguruskan maklumat pegawai yang berkhidmat di Jakim dengan bantuan Sistem Sumber Manusia yang mapan.
 5. Menguruskan hal ehwal kebajikan dan motivasi bagi keseluruhan pegawai dan kakitangan di Jakim.
kamariyahAssalamualaikum.

Selaras dengan Misi Jakim untuk Memacu Transformasi Pengurusan Hal Ehwal Islam, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), JAKIM bertanggungjawab untuk merealisasikan Pengurusan Sumber Manusia yang lebih cekap, cepat bertindak dan menjurus kepada proses membuat keputusan secara lebih bijak, segera dan efektif.

BPSM JAKIM juga sedar untuk maju, kita perlu sentiasa sanggup menerima perubahan, manakala untuk kekal di hadapan, kita perlu menerajui perubahan. BPSM adalah salah satu penggerak utama dalam Jabatan ini sebagai institusi yang mengelola pengurusan sumber manusia terutamanya bagi Skim Perkhidmatan Hal Ehwal Islam. Seterusnya BPSM Jakim bertanggungjawab dalam mengurus dan mengendalikan hal ehwal perkhidmatan dan pembangunan modal insan dengan efisien kepada semua Bahagian bagi membantu merealisasikan visi dan misi JAKIM.

Sekian, wassalam.


KAMARIYAH BINTI MOKHTAR
Pengarah
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
SEKTOR PENGURUSAN
 
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Aras 6, Blok B, Kompleks Islam Putrajaya (KIP)
No. 23, Jalan Tunku Abdul Rahman
Presint 3, 62100 PUTRAJAYA
Tel : 03- 8870 7000
Faks : 03-8870 7606
 
 
LATAR BELAKANG
 
Pada peringkat permulaan, bahagian ini dikenali sebagai Cawangan Sumber Manusia di bawah Bahagian Pentadbiran dan Kewangan, Jakim. Selaras dengan penstrukturan semula organisasi Jakim, Cawangan Sumber Manusia dinaik taraf kepada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) mulai 1 Jun 2009.
 
BPSM diketuai oleh seorang Pengarah di gred PTD M54 dan terbahagi kepada dua (2) Cawangan iaitu Cawangan Pengurusan Sumber Manusia dan Cawangan Pembangunan Sumber Manusia.
 
BPSM bertanggungjawab merancang sumber manusia dan pembangunan organisasi. Selain itu, BPSM juga mengurus dan mengendalikan hal ehwal perkhidmatan semua pegawai dan kakitangan Jakim dengan cekap dan efisien.
CARTA ORGANISASI PENDIDIKAN OKT 2021
 
CARTA FUNGSI BAHAGIAN PENDIDIKAN
 

CAWANGAN PENGURUSAN KAFA

UNIT PENGURUSAN HAL EHWAL PENYELIA DAN GURU UNIT KURIKULUM DAN BUKU TEKS UNIT LATIHAN  SEKSYEN PENGURUSAN KAFA KELANTAN
 1. Merancang keperluan perjawatan guru KAFA seluruh Malaysia.
 2. Menyelaras dan menguruskan pelantikan, perkhidmatan, penyambungan dan penamatan kontrak penyelia KAFA seluruh Malaysia.
 3. Merancang pelan peningkatan perkhidmatan guru dan penyelia KAFA.
 4. Mengurussetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana KAFA Peringkat Persekutuan (JPKPP).
 5. Menyelaras dan menyediakan pelaporan tahunan pelaksanaan KAFA.
 6. Menyelaras hal ehwal pengurusan KAFA di seluruh Malaysia.
 1. Merancang, menyelaras dan menentukan keperluan kurikulum dan buku teks KAFA.
 2. Membangun dan menyelaras kurikulum KAFA.
 3. Merancang dan mengurus penerbitan dan kawalan mutu buku teks KAFA.
 4. Membangun dan menyelaras kurikulum dan buku teks KAFA Murid Berkeperluan Khas (MBK).
 5. Menyelaras pembangunan peraturan pelaksanaan KAFA Pratahfiz.
 6. Mengurussetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Sukatan Pelajaran dan Kurikulum LEPAI.
 7. Mengurussetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks LEPAI.
 1. Merancang, menyelaras dan melaksanakan latihan guru KAFA.
 2. Merancang, menyelaras dan melaksanakan latihan penyelia KAFA.
 3. Merancang, menyelaras dan melaksanakan latihan guru KAFA MBK.
 4. Merancang, menyelaras dan melaksanakan kursus kejurulatihan guru KAFA.
 5. Merancang, menyelaras dan melaksanakan latihan pentadbir KAFA.
 6. Menilai keberkesanan pelaksanaan latihan guru dan penyelia KAFA.
 7. Menyediakan laporan pelaksanaan latihan guru dan penyelia KAFA.
 8. Melaksanakan penataran kurikulum KAFA.
 9. Melaksanakan kursus penggunaan buku teks baharu.
 1. Menyelaras hal ehwal Penyelia KAFA.
 2. Menyelaras dan menguruskan pelantikan, perkhidmatan, penyambungan dan penamatan kontrak Guru KAFA.
 3. Menyelaras urusan kewangan dan pembayaran elaun Guru KAFA.
 4. Merancang, menyelaras dan melaksanakan latihan keguruan KAFA.
 5. Merancang dan menyelaras pelaksanaan UPKK di peringkat negeri.
 6. Merancang dan menyelaras pemantauan KAFA.
 7. Menyelaras penggunaan kurikulum dan buku teks KAFA.
 8. Menyelaras pelaksanaan kokurikulum KAFA.
 9. Menyelaras kerjasama strategik hal ehwal pengurusan KAFA Kelantan dengan agensi pelaksana KAFA.
 

CAWANGAN PENGURUSAN SEKOLAH AGAMA

UNIT HAL EHWAL SEKOLAH AGAMA UNIT PEMBIAYAANDAN BANTUAN KEWANGAN UNIT KOKURIKULUM 
 1. Merancang, mengurus dan menyelaras hal ehwal sekolah agama, tahfiz dan pondok.
 2. Menyelaras pelaksanaan Dasar Pendidikan Tahfiz Negara (DPTN).
 3. Merancang, mengurus dan menyelaras keperluan kurikulum dan buku teks sekolah agama, pondok dan tahfiz.
 4. Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksanakan latihan keguruan sekolah agama, pondok dan tahfiz.
 5. Mengurus dan menyelaras pelaksanaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM), Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT).
 6. Mengurus, menyelaras dan melaksanakan kajian keperluan berkaitan isu-isu pendidikan sekolah agama, tahfiz dan pondok.
 7. Menyelaras dan menyediakan laporan tahunan pelaksanaan pendidikan di sekolah agama, tahfiz dan pondok.
 8. Mengurussetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Sekolah Agama dan KAFA (JKPPSAK).
 1. Mengurus peruntukan khas kerajaan persekutuan kepada institusi pendidikan Islam LEPAI.
 2. Mengurussetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal untuk menilai permohonan.
 3. Mengurussetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Induk untuk kelulusan permohonan.
 4. Menyelaras maklumat kepada kementerian/jabatan lain bagi agihan peruntukan/ bantuan khas kepada institusi pendidikan Islam LEPAI.
 5. Mengurus penyediaan maklumat bagi agihan Peruntukan Khas Kerajaan Persekutuan kepada Institusi  Pendidikan Islam LEPAI.
 6. Melaksanakan penilaian dan verifikasi keperluan peruntukan.
 1. Merancang, mengurus dan melaksanakan  aktiviti kokurikulum KAFA dan Sekolah Agama peringkat kebangsaan:
  • Kejohanan Sukan Sekolah Menengah Agama Malaysia (KESSUMA).
  • Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Menengah Agama Malaysia (MIISMAM).
  • Majlis Ihtifal KAFA Kebangsaan (IKK).
  • Mahrajan Memanah Sekolah Menengah Agama (MESMA).
 1. Mengurus dan menyelaras takwim  aktiviti kokurikulum KAFA dan Sekolah Agama peringkat kebangsaan.
 2. Merancang, mengurus dan mengagihkan peruntukan untuk melaksanakan aktiviti  kokurikulum KAFA dan Sekolah Agama peringkat kebangsaan.
 3. Membangun, mengemaskini dan melaksanakan garis panduan kokurikulum KAFA dan Sekolah Agama peringkat kebangsaan.
 4. Menyediakan soalan dan tajuk untuk kegunaan MIISMAM dan IKK di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan.
 5. Melaksanakan pascanilai (post-mortem) dan laporan aktiviti kokurikulum KAFA dan Sekolah Agama peringkat kebangsaan.
 6. Menyelaras pengiktirafan program kokurikulum KAFA dan Sekolah Agama dari Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi.


CAWANGAN PENYELARASAN PENDIDIKAN

UNIT PENTAKSIRAN

UNIT PEPERIKSAAN

UNIT PENAZIRAN DAN PEMANTAUAN

UNIT PENYELARASAN DATA DAN MAKLUMAT

 1. Membangunkan dasar pentaksiran KAFA.
 2. Merancang dan membangunkan modul dan prosedur pentaksiran KAFA.
 3. Merancang, menyelaras  dan mengurus pentaksiran KAFA.
 4. Melaksanakan kursus pentaksiran KAFA.
 5. Memantau pelaksanaan pentaksiran KAFA.
 6. Menyediakan laporan pelaksanaan pentaksiran KAFA.
 7. Mengadakan kajian semula dan cadangan penambahbaikan pentaksiran KAFA.

 

 1. Merancang dan  menggubal soalan peperiksaan Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK).
 2. Menyelaras dan memantau pengurusan UPKK.
 3. Menguruskan hal ehwal perolehan UPKK.
 4. Menyelaras dan memantau urusan  percetakan soalan UPKK.
 5. Merancang, menyelaras dan memantau operasi  UPKK.
 6. Mengurus dan menyelaras perakuan keputusan peperiksaan dan Majlis Pengumuman Keputusan UPKK.
 7. Mengurussetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Persijilan LEPAI.

 

Pemantauan KAFA

 1. Merancang, menyelaras dan melaksanakan pemantauan KAFA.
 2. Membangun dan mengemaskini garis panduan berkaitan pemantauan KAFA.
 3. Menyediakan pelaporan pemantauan KAFA.
 4. Menyemak dan menilai instrumen pemantauan KAFA.
 5. Menyelaras, mengurus dan melaksanakan penaziran agihan peruntukan elaun guru KAFA/perbelanjaan  kepada negeri-negeri.

Pemantauan Agihan Peruntukan Khas Kerajaan PersekutuanKepada Institusi Pendidikan Islam LEPAI

 1. Merancang, menyelaras dan melaksanakan pemantauan agihan Peruntukan Khas Kerajaan Persekutuan kepada Institusi Pendidikan Islam LEPAI.
 2. Menyediakan pelaporan pemantauan agihan Peruntukan Khas Kerajaan Persekutuan kepada Institusi Pendidikan Islam LEPAI.
 3. Menyemak dan menilai instrumen pemantauan agihan Peruntukan Khas Kerajaan Persekutuan kepada Institusi Pendidikan Islam LEPAI.

 

 1. Mengurus, menyelaras dan mengemaskini Sistem Maklumat Pendidikan Islam (SIMPENI).
 2. Menyelaras dan melaksanakan latihan peningkatan pengurusan data dan maklumat pendidikan KAFA dan Sekolah Agama.
 3. Menyelaras laporan data Pendidikan Islam.
 4. Melaksanakan kutipan data Pendidikan Islam mengikut aspek-aspek yang diperlukan oleh agensi yang berkaitan.
 5. Mengurus, menyelaras dan mengemaskini E-Learning KAFA.
 6. Menyediakan maklumat dan data kepada agensi yang berkeperluan.
 7. Mengurus, menyelaras dan mengemaskini maklumat/berita Bahagian Pendidikan di laman sesawang JAKIM.

 UNIT PENTADBIRAN

1.      Menyelaras pengurusan pentadbiran.

2.      Menyelaras pengurusan kewangan.

3.      Menyelaras penyediaan maklum balasmesyuarat utama jabatan dan laporan tahunan bahagian.

4.      Menyelaras penyediaan jawapan parlimen.

5.      Menyelaras dan memantau pelaporan Teras 3 Sasaran Kerja Strategik (SKS) JAKIM 2019 – 2025.

6.      Mengurus mesyuarat pengurusan bahagian.

7.      Menyelaras pengurusan aduan awam.