بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركة


Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadrat Allah SWT, selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga serta para sahabat Baginda.

Bahagian Dasar Kemajuan Islam (BDKI) merupakan salah satu bahagian yang bertanggungjawab dalam hal ehwal dasar dan penyelarasan hal ehwal Islam di peringkat Persekutuan. Bahagian ini telah bertanggungjawab sebagai urus setia kepada badan-badan utama yang berfungsi sebagai pengubal dan penyelaras dasar hal ehwal Islam di Malaysia, iaitu Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) dan Persidangan Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Islam Kebangsaan (JPPIK), berkenaan Pendidikan Agama Islam.

BDKI memainkan peranan penting dalam merangka, menyelaras dan memantau pelaksanaan Pelan Strategik JAKIM yang menjadi paksi utama kepada Pelan Tindakan. Pelan ini akan menjadi panduan dan rujukan utama dalam memantapkan pengurusan hal ehwal Islam serta merupakan instrumen pemantau utama bagi memastikan sistem penyampaian lebih efektif selaras dengan peredaran masa dan perubahan persekitaran. Pelan ini juga menjadi pemacu kepada keberhasilan pelaksanaan program dan kecemerlangan pengurusan hal ehwal Islam di Malaysia.

Justeru itu, bagi memastikan peranan dan tanggungjawab dalam kalangan warga BDKI dapat dilaksanakan dengan efisien, bahagian ini telah menggariskan visinya sebagai “Peneraju Penyelarasan Dasar Hal Ehwal Islam” dengan misi “Memperkukuhkan Tadbir Urus Pengurusan dan Penyelarasan Dasar Hal Ehwal Islam ke Arah Kemaslahatan Ummah”. BDKI akan memastikan bahawa setiap rangka kerja yang dilaksana mencapai objektifnya untuk memastikan penggubalan dan pelaksanaan dasar hal ehwal Islam adalah berteraskan maqasid syariah dan selaras dengan dasar negara.

Oleh yang demikian, segala fungsi, perancangan dan program berkaitan dengan pengurusan dan penyelarasan dasar hal ehwal Islam yang akan dilaksana diharapkan dapat menjayakan visi JAKIM sebagai ‘Peneraju Pengurusan Hal Ehwal Islam di Malaysia” serta berperanan sebagai agensi penyelaras hal ehwal Islam yang efektif dan efisien di Negara ini.

BDKI akan sentiasa memberikan komitmen yang tinggi dan berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala amanah yang diberi. Semoga setiap usaha yang dilakukan akan sentiasa dipermudahkan dan dapat memberikan sumbangan yang besar kepada kesejahteraan ummah.

Sekian, terima kasih.


AMINUDIN BIN MOHAMAD
Pengarah Kanan
Bahagian Dasar Kemajuan Islam
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Bahagian Dasar Kemajuan Islam
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Aras 6, Blok A, Kompleks Islam Putrajaya,
No.23, Jalan Tunku Abdul Rahman,
Presint 3,
62100 Putrajaya.
 
Tel : 03-8870 7000
Faks : 03-8870 7166
 

LATAR BELAKANG

Bahagian Dasar Kemajuan Islam (BDKI) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) ditubuhkan pada 1 Disember 2018 hasil penstrukturan semula Bahagian Kemajuan Islam (BKI) (2009-2018). BDKI adalah salah satu bahagian di bawah Sektor Dasar JAKIM.
Tujuan utama BDKI diwujudkan ialah bagi memfokuskan kepada penggubalan, penyelarasan, pemantauan dan penilaian terhadap dasar-dasar strategik hal ehwal Islam di negara ini. Justeru, BDKI diberi tanggungjawab sebagai urus setia kepada badan-badan utama yang berfungsi sebagai penggubal dan penyelaras dasar hal ehwal Islam di Negara ini iaitu:

 1. Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) iaitu sebuah badan penyelaras hal ehwal Islam peringkat nasional yang berfungsi sebagai penasihat kepada Majlis Raja-Raja, Kerajaan Negeri atau Majlis Agama Islam Negeri berkaitan dengan perundangan, pentadbiran dan pendidikan Islam; dan
 2. Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Islam Kebangsaan (JPPIK) iaitu sebuah jawatankuasa yang berfungsi untuk menyelaras, meninggikan mutu institusi pendidikan agama Islam melibatkan sekolah agama negeri/rakyat, institusi tahfiz, pondok dan program Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA) dibawah penyelarasan MKI.

Selaras dengan tanggungjawab yang diberikan, BDKI berperanan dalam merangka, menyelaras dan memantau pelaksanaan Pelan Strategik JAKIM yang menjadi paksi utama kepada Pelan Tindakan sebagai panduan dan rujukan utama untuk memantapkan pengurusan hal ehwal Islam. Pelan tersebut merupakan instrumen pemantau utama bagi memastikan sistem penyampaian lebih efektif selaras dengan peredaran masa serta perubahan persekitaran. Pelan ini akan menjadi pemacu kepada keunggulan pelaksanaan program dan kecemerlangan pengurusan hal ehwal Islam di Malaysia.


CAWANGAN-CAWANGAN BDKI

Terdapat Lapan (8) Cawangan Di Bawah BDKI iaitu:

 1. Cawangan MKI dan Perlembagaan yang berperanan sebagai Sekretariat Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) dan Sekretariat JAKIM bagi semua urusan yang berkaitan dengan Persidangan Dewan Rakyat meliputi mesyuarat pra persidangan, agihan pertanyaan, penyelarasan jawapan, sesi perbahasan/ penggulungan, dan petugas bagi setiap sesi persidangan, menyelaras semua urusan yang berkaitan dengan Kabinet meliputi penyediaan Memorandum/Nota Jemaah Menteri, pemantauan pelaksanaan dan maklum balas keputusan.

 2. Cawangan Dasar Perkhidmatan Hal Ehwal Islam berperanan bagi merangka strategi pemerkasaan, halatuju dan transformasi perkhidmatan hal ehwal Islam, pegawai-pegawai kader serta merangka dasar pembangunan insan JAKIM.

 3. Cawangan Dasar Pendidikan Islam berperanan mengurusetiakan Persidangan Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Islam Kebangsaan (JPPIK) bagi merancang dan menggubal dasar berkaitan pendidikan Islam,melibatkan sekolah agama negeri/rakyat, institusi tahfiz, pondok dan Program Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA).

 4. Cawangan Pengurusan dan Perancangan Strategik yang berperanan merancang dan merangka hala tuju JAKIM melalui penyediaan, penyelarasan pelaksanaan Pelan Strategik JAKIM, penyelarasan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) JAKIM dan laporan pencapaian Program Kemajuan Islam Bajet Berasaskan Keberhasilan (OBB). Selain itu, cawangan ini berperanan mengurus tadbir pengurusan kewangan, sumber manusia dan aset di Bahagian Dasar Kemajuan Islam (BDKI) mengikut peraturan yang ditetapkan.

 5. Cawangan Hal Ehwal Antarabangsa berperanan merancang, menyelaras dan memperkukuh hubungan JAKIM di peringkat antarabangsa melalui program kerjasama dua hala dan pelbagai hala dalam bidang Hal Ehwal Islam. Selain itu, cawangan ini mengkaji, menentukan dasar dan mengemukakan maklumbalas pendirian Malaysia dalam isu-isu hak asasi manusia yang dibangkitkan oleh institusi atau konvensyen antarabangsa.

 6. Cawangan Dasar Pendidikan Tahfiz berperanan merancang, merangka, membangun, menilai semula hala tuju berkaitan Dasar Pendidikan Tahfiz Negara (DPTN). Turut berperanan membangun, melaksana dan membuat penambahbaikan Standard Pengiktirafan Tahfiz Malaysia bagi tujuan penyeragaman serta penyelarasan pengiktirafan institusi tahfiz dan huffaz.

 7. Cawangan Dasar Pendidikan Tinggi berperanan merancang dan mengurus keperluan akreditasi dan jaminan kualiti Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) JAKIM serta Lokasi Tambahan dalam bidang akademik. Turut berperanan menguruskan Skim Pembiayaan Hafiz (SPH) JAKIM bagi pelajar tahfiz bagi melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda, Sarjana dan Doktor Falsafah. Selain itu, cawangan ini mengurus dan menyelaras keperluan program kemahiran PPT JAKIM dalam semua peringkat:

  1. Kemahiran sijil professional tahap 4

  2. Kemahiran sijil tahap 3,2, dan 1

 8. Cawangan Dasar Dakwah, Sosial dan Komuniti berperanan merancang dan menggubal dasar-dasar berkaitan dengan hal ehwal dakwah, sosial, pembangunan keluarga Islam, komuniti dan kemajuan masjid di Malaysia dan penerapan nilai-nilai Islam serta penyediaan dan penyelarasan maklum balas berkaitan isu-isu berhubung dengan pelan tindakan dakwah, sosial dan komuniti.

CARTA JAKIM SARAWAK SEPT 2020
VISI
Berperanan sebagai sebuah agensi persekutuan yang membantu agensi agama Islam negeri dalam memperkasakan hal ehwal Islam
 

MISI
Membangun ummah yang progresif dan berakhlak mulia melalui aktiviti dakwah, penyelidikan dan penyelarasan secara holistik
 

OBJEKTIF
 • Melahirkan ummah yang berkualiti dari sudut penghayatan nilai-nilai Islam melalui aktiviti dakwah dan penyelidikan.
 • Menjalankan penyelidikan dan menyediakan maklumat hal ehwal Islam dalam pelbagai bidang.
 • Menyelaraskan aktiviti dakwah bersama Agensi Agama Islam Negeri, Persekutuan dan NGO’s.
 

FUNGSI
Membantu Majlis Islam Sarawak dan Jabatan Agama Islam Sarawak dalam memastikan ajaran Islam tersebar luas berasaskan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah
 

FUNGSI KHUSUS
 • Bekerjasama meningkatkan pembangunan ummah melalui aktiviti dakwah bersama agensi Islam, kerajaan, badan berkanun dan NGO’s.
 • Menjalankan penyelidikan pembangunan ummah dan perkongsian informasi hal ehwal Islam.
 • Mengukuhkan jalinan hubungan (networking) dalam kalangan agensi persekutuan, negeri, NGO’s dan masyarakat setempat.
 • Bertanggungjawab bagi merancang, melaksanakan dan memantau pengurusan pentadbiran, pembangunan dan kewangan.