VISI
Mewujudkan pengurusan Islam yang berkesan di peringkat Persekutuan dan Negeri


MISI
Menjadi sumber rujukan berwibawa dalam bidang akidah, syariah dan muamalah


OBJEKTIF
Menyediakan hasil kajian yang berkualiti dan tepat bagi tujuan perancangan dan pelaksanaan yang berkesan mengenai Islam
 

FUNGSI
 1. Melaksanakan penyelidikan komprehensif dalam isu-isu strategik hal ehwal Islam dalam pelbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan sebagainya bagi mendapatkan asas dan input dalam pembangunan dan penyelarasan dasar, undang-undang, peraturan dan garis panduan khususnya berkaitan pentadbiran hal ehwal Islam.

 2. Melaksanakan penyelidikan hukum yang komprehensif dalam isu-isu syariah, akidah, muamalah, sains, perubatan, kewangan, makanan dan minuman dan sebagainya bagi penentuan hukum dan fatwa serta garis panduan di peringkat nasional.

 3. Melaksanakan kajian tapisan dan pengawalan terhadap kandungan bahan-bahan penerbitan berunsur Islam merangkumi media cetak, penyiaran dan multimedia, termasuk tafsir dan terjemahan ayat-ayat al-Quran dan Hadis.

 4. Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan (R&D) terhadap penggunaan ayat-ayat al-Quran dan Hadis dalam pelbagai bidang seperti pertanian, perniagaan, alam sekitar dan sebagainya sebagai panduan dan rujukan berautoriti.

 5. Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan (R&D) berkaitan falak dan astronomi dalam penentuan waktu solat, takwim, penentuan arah kiblat, cerapan hilal, bintang, matahari, planet dan sebagainya untuk diperakukan kepada MKI dan Majlis Raja-Raja.

 6. Menguruskan pelaksanaan Muzakarah Jawatankuasa MKI dan Mesyuarat Panel-Panel Pakar Syariah, Akidah, Tasawuf, Falak dan Jawatankuasa Penapisan Bahan-Bahan Penerbitan Berunsur Islam serta jawatankuasa-jawatankuasa utama penyelidikan dan hal-hal berkaitan jawatankuasa dan panel-panel berkenaan (seperti urusan pelantikan dan kemudahan) sebagai platform perbahasan dan penentuan hukum hakam dan keputusan serta pandangan di peringkat nasional.

Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan Salam Sejahtera.

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t dan selawat serta salam ke atas Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan Sahabat Baginda seluruhnya.

Penyelidikan dan pembangunan (R&D) memainkan peranan yang penting dalam membina ketamadunan sesebuah negara dan organisasi. Menyedari hakikat ini Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) melalui Bahagian Penyelidikan telah membangun dan menggerakkan fungsi penyelidikan berasaskan kepada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah, merentas pelbagai bidang dan disiplin ilmu, iaitu akidah dan pemikiran, syariah dan fiqh kontemporari, al-Quran dan al-Hadith, muamalat, falak dan media. Hasil daripada penyelidikan yang dilaksanakan ini, diharap dapat menjadi panduan dan rujukan kepada seluruh masyarakat serta menjadi input penting kepada kerajaan dalam membangunkan dasar dan garis panduan bagi memartabatkan syiar Islam dan mencapai kemaslahatan dalam kehidupan dan pembangunan negara.

Adalah diharapkan melalui perancangan serta penyelidikan yang strategik, khazanah ilmu-ilmu Islam dapat dibugar dan disuburkan dalam menyelesaikan pelbagai permasalahan dan membangunkan inisiatif-inisiatif baharu berasaskan al-Quran dan al-Sunnah.

Sekian, terima kasih.


Pengarah Kanan
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Aras 4 & 5, Blok A, Kompleks Islam Putrajaya,
No 23, Jalan Tunku Abdul Rahman, Presint 3,
62100 Putrajaya


LATAR BELAKANG

Bahagian Penyelidikan telah ditubuhkan pada bulan Mac 1971 dengan nama Pusat Penyelidikan Islam (PPI). Ia ditempatkan di Masjid Negara, Kuala Lumpur. Idea penubuhannya berdasarkan keputusan Persidangan Islam se Malaysia yang diadakan di Dewan Tuanku Abdul Rahman pada 4-7 Mac 1969.

Sejak tertubuhnya PPI, pelbagai kajian telah dilakukan merangkumi aspek akidah, syariah dan akhlak. Pada awal penubuhannya, aktiviti PPI beroperasi di Masjid Negara, Kuala Lumpur. Pada masa tersebut, PPI hanya mempunyai seorang pegawai bantuan daripada Universiti al-Azhar, iaitu Dr. Rauf Shalaby. Beliau ditugaskan untuk merancang dan menyusun kerja-kerja penyelidikan PPI. Sebaik sahaja tempoh perkhidmatannya tamat pada tahun 1974, PPI telah diterajui oleh Tuan Haji Mahsin bin Haji Mansor dan dibantu oleh beberapa orang pegawai.

PPI terus berkembang dari setahun ke setahun, dan kemudian berpindah ke Blok K26, Kompleks Kerajaan Jalan Duta. Dari segi struktur organisasi, PPI merupakan salah satu cawangan di Bahagian Ugama, Jabatan Perdana Menteri, dan kemudiannya menjadi satu bahagian di Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS) pada tahun 1984.

Pada tahun 1985, PPI telah ditempatkan di Kompleks Pusat Islam Malaysia, Jalan Perdana, Kuala Lumpur. Pada 1 Januari 1997, BAHEIS telah dinaiktaraf menjadi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan selaras dengan pembesaran tersebut, PPI telah dinaik taraf di JAKIM dan dikenali sebagai Bahagian Penyelidikan. Menyedari tentang kepentingan penyelidikan dan pembangunan (r&d) di dalam sesebuah organisasi, fungsi penyelidikan semakin diperluaskan dalam bidang Akidah, Syariah, Falak Dan Muamalat & Sosio Ekonomi. Melalui waran perjawatan pada Jun 2009 bahagian ini kemudiannya dikenali sebagai Bahagian Perancangan dan Penyelidikan.

Walaubagaimanapun pada Disember 2018, JAKIM telah melakukan redeployment secara besar-besaran dalaman bagi menyelaras fungsi setiap bahagian. Maka nama Bahagian Perancangan dan Penyelidikan dikembalikan kepada nama yang asal iaitu Bahagian Penyelidikan bagi menjalankan fungsi-fungsi penyelidikan sahaja merangkumi empat cawangan, satu unit dan 3 seksyen :

 1. Cawangan Kajian Syariah

  • Seksyen Kajian Falak

  • Seksyen Kajian Muamalah

 2. Cawangan Kajian Akidah

  • Seksyen Kajian Media

 3. Cawangan Kajian Al-Quran dan Al-Hadith

 4. Cawangan Muzakarah dan Penyelarasan Penyelidikan

 5. Unit Pentadbiran dan Sokongan

CARTA ORGANISASI SEMASA BDKI 19022024